Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
กิจกรรมอื่นๆ  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้ร่วมกับหมู่บ้านป่าบงและบ้านท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 >>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
เพื่อฝึกระเบียบ วินัย ความรัก สามัคคี อดทน ทบทวนวิชาลูกเสือที่เรียนมาในรอบปี และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางลูกเสือปฎิบัติกิจกรรมและส่งเสริมอุดมการณ์ลูกเสือไทย ให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า รวมไปถึงการแสดงศักยภาพทางลูกเสือของโรงเรียน กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้้จัดการทัศนศึกษาพื่อส่งเสริมใหนักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มี่ความ
หลากหลาย ได้รู้จักการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคงสภาพการเรียนรู้และมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการ
โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ.2556
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก์นักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและพร้อม
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 14และ16มิถุนายน 2556

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหาเนื่องในวันวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นายเกษม ดวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการตอลปํญหาเนื่องใน
วันวิสาขบุชาที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในด้านคุณคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้นต่อไป
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมกา่รเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษม ดวงงามและคณะครู นักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมกา่รวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้้จัดกิจกรรมการทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนและได้เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชาที่ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมกา่รวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้นักเรียนเห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ พร้อมมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ในวันไหว้ครู

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
ตัวแทนบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้ต้อนรับตัวแทนจากบริษัทนิคอน(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และทางโรงเรียนมีควา่มยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาดูงานของตัวแทนบริษัทนิคอน (ประเทศไทย)จำกัด
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษารวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และอันตรายจากไข้เลือดออก เนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพัก นอนในโรงเรียน
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในและนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายนอกสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ให้แหล่งชุมชนได้เล็งเห็นถึงอันตรายของยาเสพติดและอันตรายจากไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นบ่อเกิดของโรคน
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา2556
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญรู้จักประวัติชีวิตและวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ ส่งเสริมกิจกรรมทักษะของกลุ่มสาระภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีศิลธรรมอันดีงามของไทยต่อไป
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมอบรมคณะครู บุคลากรของโรงเรียนในเรื่องการคัดกรองเด็้กนักเรียน ประจำปีการศึกษา2556
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมอบรมในเรื่องการคัดกรองเด็กนักเรียนโดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชีงราย เข้ามาหาให้ความรู้ในเรื่องการคัดกรองเด็กพิเศษแำก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความของผู้เรียนก่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมงานวันเปิดใช้และส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2556
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ร่วมกับบริษัทกรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้เปิดใช้และส่งมอบห้องสมุดใหม่ให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและประชาชนในชุมชนของโรงเงรียน พร้อมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนของโรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
***คลิกเพื่อชมกิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์***

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2