Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
กิจกรรมอื่นๆ  

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก


<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 3
มื่อวันที่ 3,6-7 มกราคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 โดยการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น


<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอแม่สรวย ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอแม่สรวย ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ทางด้านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา รู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สามารถพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป
<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่63
เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ผู้บริหารและครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้ร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ในการแข่งขันการวาดภาพกราฟิกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ผลการแเข่งขัีนนักเรียนสามารถได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่ 34 และ 41 ตามลำดับ

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิืกายน 2556
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิการยน พ.ศ.2556 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมทั้งเหล่าลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในด้านการบริหารและการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาต่อไป


>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการไปศึกษาดูงานของคณะครูบุคลากรสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ร่วมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่สรวย จ.เชียงรายได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสันกอง โรงเรียนบ้านเวียงพาน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เพื่อนำการหลัดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเีรียนการสอนของสถานศึกษาตนเองต่อไป

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการรับนักเรียนเข้าหอพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
มื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการรับนักเรียนเข้าหอพักนอน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับรู้พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ตามศักยภาพและอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการการเข้าค่ายอบรมดนตรีพื้นเมืองแก่เยาวชน
เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมืองให้กับนักเรียน เยาวชน
ที่สนใจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนและเยาวชนได้รู้จักการละเล่นดนตรีพื้นเมือง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเล่นดนตรีพื้นเมือง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พร้อมทั้งรักษาการเล่นดนตรีพื้นเมืองสือต่อไป

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฏจราจร ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สรวยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ ู้ในเรื่องกฏจราจรให้กับคณะครูนักเรียนของโรงเรียนโดยวิทยากรในการอบรมคือ ด.ต.อนุงศ์ เทพวงค์ และ ส.ต.ท.ชัยภัทร เมืองมูล

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย "ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน" ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมพ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย "ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือที่เป็นประการด่านแรกในการนำเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เรา

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมพ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อ
- เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน
-ให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
-ให้ผู้ที่เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว
-ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ให้สงคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีของแม่และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่ความชื่นชม ยกย่อง
-รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ให้คงอยู่ต่อไป
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดป่าบง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทำให้นักเรียนได้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นต่อไป
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายดุริยางค์ ดนตรีสากล ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ร่วมกับ อบต. แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ทำการเปิดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายดุริยางค์ ดนตรีสากลเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะทางด้านการใช้เครื่องดนตรีสากล ให้มีทักษะที่ดียิ่งขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้การเล่นวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถบริการให้กับชุมชนได้
>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

***คลิกเพื่อชมกิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์***

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2