Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
กิจกรรมอื่นๆ
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความเคารพรักความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระคุณของแม่โดยทางโรงเรียนได้มอบรางวัลแม่ดีเด่น
และกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้แม่และนักเรียนได้แสดงซึ่งความรักให้กันและกัน

<<คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันท ี่29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเพื่อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา หากเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ร่วมทั้งกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ “ภาษาประจำชาติ”

<<คลิกดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
<<คลิกดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2557 เมือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีภูธรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งวิทยากรตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนของโรงเรียนและได้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
หมู่บ้านป่าบงและบ้านท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่สรวย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด

<<คลิกดูรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการไปศึกษาดูงานของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป.ชร.3
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์และการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (LIIC) ของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)ได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ที่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557ขึ้นเพื่อใ้ห้นักเรียนได้เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู มีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี และนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประเมินมีหรือเลื่อนขั้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของบุคลากรโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ได้มีการต้อนรับคณะกรรมการประเมินบุคลากรของสถานศึกษา ผู้อำนวยการบุญเพ็ง แปงกิริยา และนางจำเนียง พรหมยะกลาง โดยบุคลากรของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้คือ นางนงลักษณ์ เพลินสุข เข้ารับการประเมินขอมีหรือเลื่อนขั้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนและร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเปิดสหกรณ์ออมทรัพย์ออมร้านค้าโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ร้านค้าโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน การถอนเงิน ค่าหุ้น การปันผลเฉลี่ยคืน การให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุน และอื่น ๆ ตามข้อบังคับของกิจกรรมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน รับฝากเงินจากสมาชิก รณรงค์เพื่อการระดมทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ


<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้มีการจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษาและให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษา
อยู่่พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นป.6


<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเปิดอาคารหอประชุมโรงเีรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้มีการจัดกิจกรรมการเปิดอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์โดยประธานในพิธีเปิด
ได้แก่ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สรวยเพื่อใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 ทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วรรณาฟาร์ม ฟาร์มนกกระจอกเทศในจังหวัดเชียงรายและสวนสัตว์แม่ลาว จ.เชียงรายทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของเด็กได้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ควรเป็นกิจกรรมที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ การได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา2556
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดฟังธรรมพร้อมทั้งถวายสังฆทาน ปัจจัย เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดท้าวแก่นจันทน์ ต.ป่าเเดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิออยสก้า
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคคณะศึกษาดูงานของมูลนิธิออยสก้า แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นจำนวน 20 ท่าน โดยทางโรงเรียนได้จัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนเล็บ การเต้นชนเผ่า การทำสวนผักเกษตรพอเพียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าปักชาวเขา ที่นักเรียนของโรงเรียนได้เป็นผู้ปัก โดยเป็นที่สนใจอย่างยิ่งสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ได้มาศึกษาดูงานของโรงเรียนและทางคณะศึกษาดูงานได้มอบอุปกรณ์กีฬา และเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป 

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2556 เพื่อ เป็นการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงและสนองความต้องการของลูกเสือในด้านการผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเรียนวิชาเพิ่มเติม ทดสอบวิชาและทักษะที่เรียนมาแล้ว และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการนำวงดนตรีพื้นเมืองนักเรียนเข้าร่วมงานเชียงรายรำลึก 50 ปี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้นำวงดนตรีพื้นเมืองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาล"เชียงรายรำลึก” Chiangrai Remembrance Festival 2014 เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีและเพลงเชียงรายแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย การแสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เพลงเชียงรายรำลึก พบมหกรรมเพลงจากดนตรีพิณเปี๊ยะ จำนวน 86 ตัว,การแสดงมหกรรมเพลงจากดนตรีซึง จำนวน 114 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรับมอบอุปการชุด์กี่ฬา จากรายการ Have a nice day ทางช่อง 3
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้รับการบริจาคอุปกรณ์ฺกีฬา เสื้อผ้าชุดนักกี่ฬาของนักเรียน ให้กับนักเรียนของโรงเรียนพร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกให้ถ่ายทำรายการ Have a Nice Day ทางโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งเป็นรายงการเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬาของเยาวชนในเร็ว ๆ นี้ 
<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
***คลิกเพื่อชมกิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์***

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2