Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

ปรัชญาของโรงเรียน คือ "ประพฤติดี มีวินัย ใผ่เรียนรู้"

อักษรย่อของโรงเรียน คือ "ป.ท."

สีประจำโรงเรียน คือ "น้ำเงิน-ขาว"

สภาพชุมชนโรงเรียน
"โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่าง หมู่บ้าน 2 หมบ้านู่ ตำบล 2 ตำบล แต่ละหมู่บ้านอยู่ในสภาพค่อนข้างยากจน มีประชากรประมาณ 500 หลังค่าเรือน ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ทำไร่ทำสวน ในปัจจุบัน ได้มีสมาคมส่งเสริมและพัฒนาเด็กชาวไทยภูเขาได้มาสร้างหอพักให้นักเรียนชาวเขาเผ่าอาข่ามาพักและส่งเข้าเรียนที่โรงเรียน"

พื้นที่ของโรงเรียน
"แปลงที่ 1 อยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง ตำแม่สรวย มีพื้นที่ 2 ไร่ 29 ตารางวา ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน แปลงที่ 2 อยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรม ของหมู่บ้าน แปลงที่ 3 อยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง ตำบลแม่สรวย และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเเดด มีพื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน"


จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2