ความภาคภูมิใจของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ปีการศึกษา 2547-2550

ระดับโรงเรียน
 1.ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการรประกวดโรงเรียนดีเด่นเผ้าระวังทันตสุขภาพ
 2. เข้าร่วมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2549
 3. โรงเรียนต้นแบบ(Best Practices)ในเขตตรวจราชการที่ 1 (โรงเรียนขนาดเล็ก)
 4. ตัวแทนนำเสนอโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็กอันดับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี 2549-2550
 5. รองชนะเลิศโรงเรียนขนาดเล็กในการประกวดโรงเรียนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศึกษา 2549
 6. ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ปี 2550
 7. เข้าร่วมโรงเรียนนำร่องการขับเคลื่อน โครงการกระบวนการคิดสู่โรงเรียน(ห้องเรียน)
 8. เข้าร่วมโรงเรียนจัดทำการประเมินผลตามสภาพจริง
 9. เข้าร่วมโรงเรียนร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

 

ผู้บริหาร
1. ได้รับวุฒิบัตร สาขาผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ
(T.A ) 23 กันยายน 2546 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในระดับก่อนประถม/ประถมศึกษา
ตามโครงการเชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงราย
3. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สายผู้บริหารสถานศึกษา มกราคม 2549
4. ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ป
ีพุทธศักราช 2548 วันที่ 23 กันยายน 2548
5. ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงราย ปีพุทธศักราช 2548 วันที่ 5 ธันวาคม 2548
6. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำสพท.เชียงราย เขต 3 เมื่อ 28 สิงหาคม 2549
7. ได้รับรางวัลเพชรแผ่นดินจากหนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวพัฒนาหนังสือพิมพ์ตำรวจพัฒนา
และหนังสือพิมพ์แผ่นดินธรรม ปี 2549
8. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2550

9. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารรักการอ่าน ของ สพฐ ปีการศึกษา 2550
ครู
นายสนอง ชัยมณี
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2548
กรรมการกลุ่มเครือข่ายด้านมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2549
ครูผู้สอนดีเด่นช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มเกาะช้างศรีเมืองชุม ปีการศึกษา 2549
นางนิตยา ชัยมณี
ผู้ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สาขาภาษาไทย ปีการศึกษา 2547
บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (T.A)
ครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2548
นางวราพร ติดชัย
ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาจัดการเรียนรู้บูรณาการ ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2548
นางอมร ยอดสุวรรณ์
ครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทยระดับกลุ่มเกาะช้างศรีเมืองชุม ปีการศึกษา 2548
นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2547
Strengthening Teacher's Capability in the use of ICT จาก Nanyang Polytechnic Singapore ปีการศึกษา 2547
บุคลากรต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ สาขาจัดการเรียนรู้บูรณาการ ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2548
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อ CAI จากสพท.ชร.เขต 3 ปีการศึกษา 2548

นักเรียน
รางวัลชมเชย การใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จากสพท.ชร.เขต 3 ปีการศึกษา 2547
เหรียญทองทักษะการพูด(ภาษาไทย)ช่วงชั้นที่ 1 จากสพท.ชร.เขต 3 ปีการศึกษา 2548
เหรียญทองแดงทักษะการพูด(ภาษาไทย) ช่วงชั้นที่ 1 จากสพท.ชร.เขต3 ปีการศึกษา 2548
เหรียญทองแดงทักษะการพูด(ภาษาอังกฤษ)ช่วงชั้นที่ 2 จากสพท.ชร.เขต 3 ปีการศึกษา 2548
เหรียญทองแดงการสร้างภาพเทคนิคผสมผสาน ช่วงชั้นที่ 2 จากสพท.ชร.เขต 3 ปีการศึกษา 2548