Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์็่
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
ย้าย
ระยะเวลา
1 นายอดุลย์ บุญลือ ครูใหญ่
พ.ศ. 2516
 พ.ศ .2519
3 ปี
2 นายวิลาศ พรหมวินัย ครูใหญ่
 พ.ศ.2519
พ.ศ. 2526 
6 ปี
3 นายเจตน์ พรหมยะกลาง ครูใหญ่
 พ.ศ. 2526
พ.ศ.2527
1 ปี
4 นายสมนึก บรรเลง ครูใหญ่
พ.ศ.2527
 พ.ศ. 2530
3 ปี
5 นายชัชวาล แดงสนั่น ครูใหญ่
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
1 ปี
ุ6 นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ครูใหญ่
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532
1 ปี
7 นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา ครูใหญ่
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537
4 ปี
8 นายยืนยง สิทธิสม ครูใหญ่
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
5 ปี
7 นายภิญโญ ยอดกระโทก ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2550
8 ปี
8 นายเกษม ดวงงาม ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2550
ปัจจุบัน
 

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2