Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

พันธกิจของโรงเรียน

  • จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  • สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกาจัดการศึกษา

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2