Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

  • นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรีัยนรู้ตามศักยภาพ มีความรู้พื้นฐานตามระดับการศึกษา มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมีความสุข

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2