Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::


สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554


ที่
ชั้น/กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุขศึกษา
ศิลปะ
ก.อ.ท.
อังกฤษ
1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 63.93 75.46 66.86 67.21 75.17 71.24 74.81 70.69
2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 76.62 75.10 73.00 72.76 76.00 73.31 79.24 74.93
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 52.00 51.69 52.66 50.69 60.07 58.62 61.55 51.52
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 66.44 70.26 71.88 73.38 78.24 72.47 79.38 67.29
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 76.43 65.40 77.37 80.97 77.73 74.13 75.43 69.47
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 69.22 62.86 64.31 61.86 75.56 79.78 75.64 68.17
  ค่าเฉลี่ยรวม 66.78 62.80 67.68 67.81 73.79 71.59 74.34 67.01
ผลการประเมินผลสัมฤิทธ์ทางการศึกษา
กลุ่มสาระ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เฉลี่ย
+ สูง- ต่ำกว่าเกณฑ์
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา  
สุขศึกษา            
ศิลปะ            
ก.อ.ท.            
อังกฤษ            

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2