Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก
4926 นายเกษม ดวงงาม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
4932 นางบัวรอง อัมพรรัตน์ ครู ชำนาญการ ค.บ. ประถมศึกษา
4956 นางปวีณา เผือกไร่ ครู ชำนาญการ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
4755 นางฐิติกาญจน์ ลอตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์
4931 นางกัญจนา ยอดกระโทก ครู ชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
8082 นางวาสนา วรรณสม ครู ชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
  นางนงลักษณ์ เพลินสุข ครู ชำนาญการ คษ.ม. การบริหารการศึกษา
4929 นางสาววันวิสาข์ พุทธรักขิต        
ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย
  นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์
ครู
คศ.1
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ิ์
4012 นางสาววรรธนันท์ วันดี
ครู
คศ.1
ค.มบ.
คอมพิวเตอร์
  นางสาวปนัดดา เกษร
ครู
ครูผู้่ช่วย
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
-
นางวารุณี เชื้ออ้วน
ครู
พนักงานราชการ
ค.บ.
การประถมศึกษา
- นายปิยะ มหาวงค์
ครู
พนักงานราชการ
ค.บ.
พละศึกษา
- นางสาวจันทร์จิรา พุทธิมา
ครู
อัตราจ้าง
ค.บ.
วิทยาศาสตร์


จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2