Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

หลักสูตรและการใช้หลักสูตร

โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2544 มีความหวังให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์กับสังคมตามบทบาทหนังที่ของตน การจัดการศึกษาต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในด้านต่างๆ เช่น

 • การพัฒนา ได้แก่ มีความรู้พื้นฐาน มีสุขภาพ ใจ สมบูรณ์ แก้ไขปัญหาเป็น เสียสละและมุ่งพัฒนาด
 • การพัฒนา่อาชีพ ได้แก่ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการทำงาน และทำงานเป็น
 • การพัฒนาสังคม ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อบ้าน ชุมชน ประเทศ และโลก

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ได้กำหนดแนวดำเนินการไว้ดังนี้

 • จัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น
 • จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความสนใจ และสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน และการให้โอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาตนเอง ตามความสามารถ
 • จัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์ เชื่อมโยง หรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระ
 • จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ และกระบวนการกลุ่ม
 • จัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริงให้มากที่สุด
 • มีการศึกษา ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 • สอดแทรกจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน เช่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ระบุในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 • จัดสภาพแวดล้่อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงของผู้เรียน

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2