Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

 

จำนวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน

 

ที่
ประเภทตำแน่ง
ปีการศึกษา 2556
ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ครู 1 10 11  
2. พนักงานราชการ 1 1 2  
3. ครูอัตรจ้าง - 1 1  
4. ลูกจ้างประจำ - - -  
5. ช่วยราชการ - - -  
6. ลูกจ้างชั่วคราว - - -  
7. นักศึกษาฝึกสอน - - -  
รวม 2 12 14  


จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2